Privacy- en cookiebeleid

Algemeen

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij van Liftzorg bv omgaan met de persoonsgegevens die u verstrekt via onze website en voor welke doeleinden die gegevens worden verzameld. Alle persoonlijke informatie die u aan Liftzorg bv verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

De verantwoordelijke voor de gegevensverklaring is Liftzorg bv, gevestigd te Industrieweg 66, 8071CW, Nunspeet. U kunt Liftzorg bereiken via telefoonnummer 085 004 7856 en/of per e-mail: info@liftzorg.nl.

Verzameling, gebruik en doeleinden gegevensverwerking

Liftzorg bv gebruikt de verzamelde gegevens van de bezoekers van haar website voor de volgende doeleinden:

  • het terugbellen na het plaatsen van een terugbelverzoek;
  • het maken van afspraken;
  • het plaatsen van een bestelling;
  • voor controle doeleinden en voor de beveiliging van de website;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van Liftzorg bv en/of van haar partners, zoals commerciële aanbiedingen zal Liftzorg bv eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien u geen marketinginformatie en/of nieuwsbrief van Liftzorg bv wenst te ontvangen, waar u zich eerder wel voor heeft aangemeld, dan kunt u zich afmelden via de hyperlink die in iedere digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming door Liftzorg bv niet verstrekt c.q. doorgegeven aan derden. Dit leidt evenwel uitzondering in de volgende gevallen.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming door Liftzorg bv worden verstrekt aan partijen die door Liftzorg bv zijn of worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat Liftzorg bv op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Liftzorg bv zal in dergelijke gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. In dergelijke gevallen zal Liftzorg bv overigens steeds rekening houden met uw belangen.

Cookies

Liftzorg bv maakt op haar website www.liftzorg.nl gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon als u de website bezoekt. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van deze website beter op u kan worden afgestemd en het bijvoorbeeld niet telkens nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan overigens niet beschadigen.

Liftzorg bv gebruikt cookies verder:

  • om het gebruik van haar website te analyseren en zodoende de website (verder) te optimaliseren (via bijvoorbeeld Google Analytics);
  • om de website zo goed mogelijk op uw persoonlijke wensen af te stemmen;
  • om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar website;
  • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie. In dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door Liftzorg bv verwerkte persoonsgegevens.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Wanneer u cookies uitschakelt in uw browser (dit kan via de ‘Help’-functie in uw browserinstellingen), kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten niet geheel of niet correct functioneren. Voor de goede orde zij nog vermeld dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de eigen cookies van Liftzorg bv. Het gebruik van cookies en andere technieken door derden zoals hierboven omschreven (denk hierbij onder andere aan Google en social media zoals Facebook), zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Liftzorg bv maakt dan ook geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

Beveiliging en duur bewaring gegevens

Liftzorg bv respecteert de privacy van elke gebruiker van haar website www.liftzorg.nl en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Liftzorg bv heeft om die reden dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens als gebruiker van de website www.liftzorg.nl te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld beveiligd opgeslagen in de administratie van Liftzorg bv. Liftzorg bv is evenwel niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Liftzorg bv.

Liftzorg bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van gegevensverwerking te bereiken.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft als gebruiker van deze website te allen tijde recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van uw persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kunt u via e-mail, post of telefoon bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Liftzorg bv. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat doen per e-mail via info@liftzorg.nl. Ook kunt u een brief sturen naar Liftzorg bv B.V., Industrieweg 66, 8071CW Nunspeet.

Wijzigingen in het privacybeleid

Liftzorg bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op de website van Liftzorg bv worden gepubliceerd.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 7 januari 2020.